Informácie uvedené na tejto podstránke sú určené najmä našim klientom, resp. potenciálnym klientom (aj podľa zákona č. 136/2010 Z. z.) a poskytovateľom tovarov/služieb: 

Foxy Joga, s.r.o.  je podnikateľom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky – zákon č. 513/1991 Zb. Obchdoný zákonník (ďalej aj ako „slovenské právo“) so sídlom: Vrančovičova 20, 841 03 Bratislava (ďalej na tejto podstránke aj ako „spoločnosť“)

IČO: 52 260 208      DIČ: 2120976770     IČ DPH: neplatca DPH

Podnikateľ koná vo svojom mene.

Podnikateľ je zapísaný v Obchodnom registri, Okresný súd Bratislava I, oddiel sro, vložka číslo 135645/B

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti, prípadne na Slovenskej obchodnej inšpekcii – Bratislava.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70.

V súvislosti s porušením zákazu fajčenia (podľa osobitných právnych predpisov), podnet môžete podať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava.

Ďalšie informácie o činnosti podnikateľa možno získať na požiadanie v mieste podnikania alebo e-mailom: info@bergtoys.sk, príp. na telefónnom čísle 0904 525 728.